Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

 • Spoločnosť Hayden sr.o., so sídlom Račianska 88 B, 831 02 Bratislava, IČO: 53 870 506, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 155632/B (ďalej v texte aj ako „ Poskytovateľ/Predávajúci “), ktorá je prevádzkovateľom internetovej stránky https://meditariana.sk/, vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky portálu https://meditariana.sk/.

Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok je skutočnosť, že Poskytovateľ/Predávajúci prevádzkuje internetovú stránku https://meditariana.sk/ a umožňuje Objednávateľovi/Kupujúcemu nákup služieb a darčekového tovaru. Tieto VOP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, tzn. Poskytovateľa/Predávajúceho a Objednávateľa/Kupujúceho, vzniknuté v súvislosti alebo na základe Faktúry uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu Sprostredkovateľa/Predávajúceho a to kúpou tovaru, alebo služby.

 • Ak sa vo Faktúre dojednajú ustanovenia odlišné od týchto VOP, platia dojednané ustanovenia.
 • Tieto VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku, a Faktúra sa uzatvára v slovenskom jazyku.
 • Spoločnosť Hayden s. r. o. prevádzkuje stránku https://meditariana.sk/a umožňuje predaj kurzov, darčekového tovaru a predmetov prostredníctvom stránky s Objednávateľom/Kupujúcim. Platobné operácie za účelom úhrady ceny kurzu, darčekového tovaru a predmetov sa realizujú medzi Objednávateľom/Kupujúcim a Poskytovateľom/Predávajúcim.

 

Článok I
Definícia základný pojmov

Pokiaľ nie je v Ponuke na stránke https://meditariana.sk/ uvedené inak, majú nasledovné pojmy význam v uvedených definíciách:

 1. Poskytovateľ/Predávajúci/Prevádzkovateľ stránky Meditariana.sk sa rozumie spoločnosť Hayden s.r.o., so sídlom Račianska 88 B, 831 02 Bratislava, IČO: 53 870 506, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 155632/B.  Poskytovateľ/Predávajúci vykonáva svoju činnosť tak, že predáva darčekový tovar, predmety a služby Kupujúcemu/Klientovi prostredníctvom https://meditariana.sk/ 
 2. Meditariana sa rozumie internetová stránka Poskytovateľa/Predávajúceho https://meditariana.sk/ 
 3. Kupujúci/Objednávateľ sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si objedná tovar alebo službu na Stránke (koncový užívateľ). Fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s Poskytovateľom/Predávajúcim zmluvu o kúpe tovaru odoslaním záväznej objednávky. Kupujúci potvrdzuje, že odoslaním objednávky predávajúcemu, resp. telefonickým alebo e-mailovým objednaním súhlasí s obchodnými a inými podmienkami uvedenými na stránkach elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len „kúpna zmluva”).
 4. Darčekový tovar – tovar ponúkaný na stránke https://meditariana.sk/, forma Mystery balíkov, alebo tovar jednotlivo, ktorý predávajúci predáva kupujúcemu.
 5. Služba – predmetom služieb je poskytovanie Kurzov na Stránke.
 6. Tovar – produkt, predmetom tovaru je predaj darčekového tovaru.
 7. Kurz – produkt, predmetom kurzu je poskytovanie lekcií alebo informácií k vzdelávaciemu obsahu v zmysle oznámenia o Kurze.
 8. Poskytovateľ/Predávajúci si vyhradzuje právo na dočasné prerušenie poskytovania služby spôsobené technickou údržbou obchodu alebo technickou závadou či už na strane prevádzkovateľa, alebo tretej strany poskytujúcej technické služby súvisiace s prevádzkou.
 9. VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky Poskytovateľa/Predávajúceho pri predaji a poskytovaní služieb, tovaru prostredníctvom Meditariana, ktoré upravujú práva a povinnosti Poskytovateľa/Predávajúceho a Objednávateľa/Kupujúceho, pričom VOP sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na Stránke.

 

Článok II
Objednávka a kúpa Tovaru/Služby

 • Poskytovateľ/Predávajúci zverejňuje na https://meditariana.sk/ v určitých časových intervaloch (denných alebo iných intervaloch) ponuky na Služby a Darčekový tovar, ktorý si Objednávateľ/Kupujúci môže objednať a kúpiť. 
 • Objednávka, sa uskutočňuje prostredníctvom e-shopu na stránke https://meditariana.sk/, ktorú sa zaväzuje prijať, je neodvolateľná, ak Objednávateľ/Kupujúci bezodkladne potvrdí svoj súhlas s týmito VOP podľa pravidiel platných na stránke.
 • Po zadaní objednávky dostane kupujúci automatické potvrdenie emailom s presnou kópiou objednávky. Potvrdenie bude zahŕňať fakturačnú a dodaciu adresu, objednaný tovar/službu, cenu a taktiež všetky špeciálne pokyny pre kuriéra, ktoré boli zadané pri objednávke. Kupujúci je povinný skontrolovať potvrdzujúci email a čo najskôr nás informovať o prípadných chybách. V niektorých prípadoch môžu byť emailové potvrdenia filtrované ako Spam, preto ich odporúčame skontrolovať. Takto potvrdená objednávka je záväzná a je možné ju v prípade potreby zmeniť alebo stornovať len do poslania objednávky kupujúcemu.
 • Zmeny, resp. stornovanie objednávky sa vykonávajú telefonicky alebo emailom. V prípade zmeny alebo stornovania objednávky po jej odoslaní kupujúci hradí všetky náklady na prepravu. 
 • Ak Poskytovateľ/Predávajúci po prijatí objednávky zo strany Objednávateľa/Kupujúceho zistí, že niektorý z objednaných tovarov nie je dostupný, oznámi Objednávateľovi/Kupujúcemu túto skutočnosť a upresní, ako postupovať ďalej.
 • Pri Mystery balíkoch si Hayden s.r.o vyhradzuje právo upravovať tovar v balíku, podľa tovaru na sklade.
 • Kupujúci/Objednávateľ má možnosť zrušiť objednávku, alebo ak je to možné, súhlasiť s dodávkou iného tovaru, ktorý by sa mohol poskytnúť.
 • Zmluva vzniká okamihom doručenia písomného potvrdenia objednávky Objednávateľovi/ Kupujúcemu po obdržaní údajov od platobnej brány o platbe od Objednávateľa.

 

Článok III
Cena a platba za tovar

 • Cena tovaru a služieb uvedená na internetovom obchode https://meditariana.sk/ je konečná a vrátane všetkých súvisiacich poplatkov. Tieto ceny sú platné v čase objednávky. Ceny sú uvedené s DPH.
 • Cena tovaru sa musí uhradiť v plnej výške vopred pred poskytnutím tovaru alebo služby, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 • Objednávateľ môže cenu tovaru uhradiť prostredníctvom dobierky, platobných kariet, bankovým prevodom alebo hotovostnými prostriedkami.
 • Pri platbe na dobierku sa platba uskutoční priamo kuriérovi pri prijatí objednávky. Spôsob platby na dobierku poskytujeme pre tieto krajiny: Slovenská Republika, Česko.
 • Po obdržaní platby za tovar Poskytovateľ/Predávajúci vystaví faktúru Objednávateľovi/Kupujúcemu.
 • Pri platbe Bankovým prevodom sa poskytujú Objednávateľovi/Kupujúcemu bankové údaje spoločnosti Hayden s.r.o. pre prevod. Objednávateľ/Kupujúci musí, uviesť číslo objednávky ako referenciu pre platbu.

 

Článok IV
Doprava a doručenie

 • Spôsob a doručenie tovaru alebo služby sú prostredníctvom potvrdzujúceho e-mailu, zaslané na mail Kupujúceho/Objednávateľa.
 • Tovar môže byť doručený kuriérom, môže byť priamo vydaný po dohode na mieste do rúk kupujúceho.
 • Poskytovateľ/Predávajúci vykoná doručenie tovaru do miesta uvedeného Kupujúcim/Objednávateľom v objednávke. Miesto doručenia je možné zmeniť, pokiaľ je takáto zmena včas oznámená pri objednávke. Pri zmene miesta doručenia môže byť účtovaný dodatočný poplatok.
 • Predávajúci si neúčtuje žiadne poštovné pri objednávke v hodnote nad 170,00€ s DPH. Pri objednávke tovaru do 169,99€ s DPH je cena poštovného 5€. Poštovné za doručenie objednávky mimo SR dohodne predávajúci individuálne s kupujúcim podľa aktuálnych cenníkov doručovateľských služieb.

 

Článok V
Stornovanie objednávky

 • Kupujúci/Objednávateľ môže objednávku stornovať pred doručením tovaru alebo poskytnutím služby. Storno objednávky je možné uskutočniť telefonicky alebo e-mailom na kontaktné údaje Poskytovateľa/Predávajúceho uvedené na internetovom obchode. Poskytovateľ si však účtuje poplatok storna 30% z celkovej objednanej ceny kurzu, alebo tovaru.
 • V prípade stornovania objednávky Poskytovateľ/Predávajúci vráti cenu tovaru alebo služby, na účet Kupujúceho/Objednávateľa v priebehu 14 dní od doručenia storna, zo sumy bude odpočítaná 30 % z celkovej sumy objednávky. Ak je storno uskutočnené prostredníctvom platobnej karty, vrátená suma bude pripísaná na kartu, ktorou bola pôvodne uskutočnená platba. Ak je storno uskutočnené bankovým prevodom, Kupujúci/Objednávateľ je povinný poskytnúť potrebné údaje na uskutočnenie prevodu.

 

Článok VI
Reklamácie a nároky na vrátenie

 • Všetky reklamácie na vadu tovaru alebo služby musia byť podané písomne buď e-mailom, telefonicky na kontaktné údaje uvedené na Stránke.
 • Ak Kupujúci/Objednávateľ uplatní reklamáciu podľa predchádzajúceho bodu, Sprostredkovateľ alebo ním poverený zamestnanec, alebo určená osoba je povinný poučiť Kupujúceho/Objednávateľa o jeho právach. Na základe rozhodnutia Kupujúceho/Objednávateľa, ktoré z týchto práv kupujúci/Objednávateľ uplatňuje, je Sprostredkovateľ/Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní od dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní od dňa uplatnenia reklamácie.
 • Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní od dňa uplatnenia reklamácie.
 • Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Objednávateľ/Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. V prípade, že Objednávateľ/Kupujúci nebol spokojný s vybavením reklamácie Sprostredkovateľom/Predávajúcim alebo keď sa Objednávateľ/Kupujúci obrátil na Poskytovateľa/Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ/Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že porušil jeho práva, má Objednávateľ (kupujúci – spotrebiteľ) právo obrátiť sa na Sprostredkovateľa so žiadosťou o nápravu.
 • Ak Sprostredkovateľ na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od dňa jej odoslania, má Objednávateľ/Kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je „Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27“ resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke mhsr.sk). Objednávateľ/Kupujúci je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti.
 • V prípade reklamácie tovaru je potrebné zaslať tovar spolu s nasledujúcimi dokumentmi: 
  označenie a popis chyby tovaru
  číslo objednávky
  kópiu kúpneho dokladu (faktúry)
  kontakt na kupujúceho
 • Reklamácia sa nevzťahuje:
  na opotrebenie bežným používaním výrobkov,
  na chyby, ktoré sú spôsobené: nešetrným zaobchádzaním a mechanickým poškodením,
  na chyby, ktoré sú spôsobené nedodržaním pokynov na používanie a údržbu,
  na chyby, o ktorých bol kupujúci oboznámený a bola na ne poskytnutá zľava z ceny tovaru.

 • Nárok na uplatnenie reklamácie u predávajúceho kupujúcim zaniká:
  kupujúci nepredložil doklad o zaplatení,
  kupujúci neoznámil zjavné vady pri prevzatí tovaru,
  uplynutím záručnej doby tovaru,
  zámerným mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
  neodborným zaobchádzaním s tovarom, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tento tovar

 

Článok VII
Ochrana osobných údajov a súhlas so spracúvaním osobných údajov

 • Objednávateľ/Kupujúci poskytuje Poskytovateľovi/Predávajúcemu osobné údaje slobodne a dobrovoľne, a to v zmysle  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona  č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Poskytovateľ/Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje Klienta v rozsahu: e-mailová adresa, meno a priezvisko, telefónne číslo, adresu, platobné údaje, údaje získané prostredníctvom cookies, alebo údaje zo sociálnych sietí.
  • Podrobný popis rozsahu spracúvaných osobných údajov, účelov spracúvania údajov, prístupu k údajom, bezpečnosti a práv Klienta nájdete v časti Ochrana osobných údajov. Objednávateľ/Kupujúci berie na zreteľ, že Poskytovateľ/Predávajúci osobné údaje Klienta v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, miesto bydliska, na vyplnenie za účelom vystavenia fakturačných údajov, faktúry.

 

Článok VIII
Záverečné Ustanovenia

 • Poskytovateľ/Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Objednávateľovi/Kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a Objednávateľ/Kupujúci svojou objednávkou potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 • Právne vzťahy medzi Poskytovateľom/Predávajúcim a Objednávateľom/Kupujúcim výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako i súvisiacimi predpismi.
 • Platnosť obchodných podmienok: od 06.11.2023.