Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, Vám v súvislosti so spracúvaním osobných údajov poskytujeme nasledujúce informácie.

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ
Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť Hayden, s.r.o, so sídlom Račianska 88 B, 831 02 Bratislava, IČO: 53 870 506, DIČ: 212528563, zapísaná v obchodnom registri Okresného súduBratislava I, oddiel: Sro, vložka 155632/B. Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 903 634 234, písomne na adrese Račianska 88 B, 831 02 Bratislava, alebo e-mailom meditariana@gmail.com

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV A ICH BEZPEČNOSŤ
Minimalizujeme rozsah vašich osobných údajov ktoré spracúvame tak, aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate a súčasne aby sme splnili zákonné povinnosti, a aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracúvame ako osobné údaje našich zákazníkov, tak aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas. Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 • a. základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, adresa, prípadne IČO, ak ste podnikateľ,
 • b. registračné údaje (meno, heslo) a nastavenie účtu, ak ste sa zaregistrovali,
 • c. kontaktné údaje, ktorými sú Vaše meno (obchodné meno), bydlisko (sídlo), e-mail, telefónne číslo.
 • informácie o produktoch a službách, ktoré ponúkate, alebo zvažujete ich ponuku. Ide napríklad o údaje z objednávok, faktúr, úhrad, a pod.
 • informácie o používaní nášho portálu, o tom ako sa pri návšteve správate, stránky ktoré si čítate, odkazy na ktoré klikáte, spôsob akým prechádzate jednotlivé stránky. Tieto údaje zahŕňajú aj informácie o vašom zariadení (technické parametre, operačný systém, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač), informácie o IP adrese vášho zariadenia a z toho odvodenej geografickej polohy, ako aj údaje získané prostredníctvom súborov cookies a podobných technológií
 • údaje o čítaní nášho newslettra. Či vám boli správy doručené, čas otvorenia správ, obsah ktorý vás zaujal, odkazy v správach na ktoré ste klikli a údaje získané prostredníctvom súborov cookies a podobných technológií.
 • záznamy e-mailovej a chatovej komunikácie, záznamy telefonátov, prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.
 • transakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách a platobných metódach.
 • technologické údaje a logy, ktoré sa zaznamenávajú v informačných systémoch počas vašich návštev na našej webovej stránke, alebo počas komunikácie. Tieto údaje zahŕňajú najmä statickú (trvalú), alebo dynamickú (dočasne pridelenú) IP adresu vášho zariadenia, údaje o operačnom systéme, použitom prehliadači, čas a dĺžku trvania návštevy, alebo komunikácie.

Vaše osobné údaje chránime pomocou účinných bezpečnostných technológií aj organizačných opatrení. Všetky údaje sú šifrované, chránené novou generáciou firewallov a pravidelne zálohované. Prístup k nim majú iba profesionálne vyškolení zamestnanci a odborne spôsobilí a preverení subdodávatelia našich služieb.

Viac informácií o technických a organizačných bezpečnostných opatreniach, ktoré sme ako poskytovateľ digitálne služby podľa zákona kybernetickej bezpečnosti zaviedli a ktoré vychádzajú z noriem ISO/STN 27001 vám poskytneme na písomné požiadanie, pričom si vyhradzujeme právo zvážiť rozsah odpovedí tak, aby nedošlo k porušeniu obchodného tajomstva alebo informácie chránenej zákonom.

ÚČELY A PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA
Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým preto, aby sme vám umožnili pohodlné užívanie nášho portálu a aby ste dostali služby v primeranej kvalite a včas. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, na základe nasledujúcich právnych základov:

Spracúvanie na základe súhlasu dotknutej osoby podľa. čl. 6 ods. 1. písm. a) nariadenia GDPR
– aa) Pre účely posielania informačného newslettra, na ktorého odber sa môžete prihlásiť prostredníctvom formulára na našej web stránke. Svoj súhlas so zasielaním newslettra môžete kedykoľvek zrušiť.
– bb) Pre účely zobrazovania behaviorálnej reklamy na základe vašich záujmov podľa predošlého obsahu navštívených stránok. Svoj súhlas udelený prostredníctvom súborov cookies, môžete kedykoľvek odvolať. (Viac o súboroch cookies)
– cc) Pre účely organizovania spotrebiteľských súťaží, ktorých sa môžete dobrovoľne zúčastniť, ak splníte podmienky účasti v konkrétnej súťaži.

Spracúvanie na základe plnenie zmluvy podľa. čl. 6 ods. 1. písm. b) nariadenia GDPR
– dd) Pre účely objednávania a dodania tovaru alebo služby (príprava a realizácia príslušných obchodných alebo spotrebiteľských zmlúv uzatvorených na diaľku)
– ee) Pre účely obchodnej komunikácie, v rámci prípravy a realizácie obchodných alebo spotrebiteľských zmlúv, pri objednávaní služieb alebo tovaru, ich poskytovaní alebo doručovaní, ako aj poskytovaní súvisiacich informácií.
– ff) Pre účely registrácie na e-shope, ako krok ktorý na základe vášho rozhodnutia predchádza uzatvoreniu zmluvy a umožňuje vám pohodlnejšie opakované nákupy, získať prehľad o vašich objednávkach ako aj možnosť prístupu k vašim údajom a ich úpravám.
– gg) Pre účely vybavovania reklamácií, podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkové priestory
– hh) Pre účely vedenia účtovnej a daňovej agendy, podľa zákona č. 431/2002 a účtovníctve, zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH a zákona č. 595/2003 o dani z príjmu
– ii) Pre účely bezpečnosti sietí a informačných systémov, podľa zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a podľa čl. 32 nariadenia GDPR
– jj) Pre účely vybavovania žiadostí dotknutých osôb, súvisiacich s uplatňovaním práv v rámci ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR.

Spracúvanie na základe oprávneného záujmu, ktorý sledujeme ako prevádzkovateľ podľa. čl. 6 ods. 1. písm. f) nariadenia GDPR
– kk) Pre účely posielania informačného newslettra zákazníkom, v súvislosti s registráciou alebo nákupom. Posielanie newslettra môžete kedykoľvek odhlásiť.
– ll) Pre účely overovania spokojnosti zákazníkov, v súvislosti s priebehom poslednej objednávky / nákupu.
mm) Pre účely komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí, v súvislosti s vašou odozvou na náš publikovaný obsah prostredníctvom našej fanúšikovskej stránky na sociálnych sieťach, web stránky, newslettra, blogu a pod.
– nn) Pre účely komunikácie s obchodnými partnermi prostredníctvom ich kontaktných osôb, náš oprávnený záujem vychádza z potreby komunikácie s obchodným partnerom resp. klientom, a to prostredníctvom kontaktnej osoby.
– oo) Pre účely vedenia právnej agendy, súvisiacej s preukazovaním, obhajovaním a uplatňovaním si právnych nárokov.
– pp) Pre účely poskytovania údajov pre doručenie tovaru kuriérom. Nami využívané spoločnosti poskytujú služby podľa zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách vaše údaje následne spracúvajú ako tretia strana a to po dobu nevyhnutnú pre doručenie zásielok.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV
Vaše osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

1. kuriérske a prepravné spoločnosti (pozn. pre webmastera pull down zoznam)
1.1 DHL Express ( Slovakia), spol. s r.o., so sídlom Letisko M.R. Štefánika, Bratislava 820 01, IČO: 42 876
1.2 Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., so sídlom Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498
1.3 Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124
1.4 Slovak Parcel Service s.r.o. so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 329

 1. Zásielkovňa s.r.o. so sídlom Kopčianska 3954/39, 851 01 Bratislava, IČO: 48 136 999
 2. Geis Parcel SK s.r.o. so sídlom Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČO: 46 489 592

2. Poskytovatelia IT služieb

3. Online služby, Reklamné systémy a sociálne siete
3.1 Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
3.2 Facebook Ireland Limited, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Írsko
3.3 HotJar Ltd. (registračné číslo: C 65490) so sídlom St Julian’s Business Centre, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta

4. Ďalej advokátske a právne kancelárie, účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia, znalci a súdny znalci, inkasné spoločnosti a exekútori, súdy a orgány činné v trestnom konaní.

DOBA USCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ak vaše údaje spracúvame na základe súhlasu, budeme ich spracúvať počas trvania vášho súhlasu maximálne však po dobu 36 mesiacov. Po uplynutí tejto lehoty ich zlikvidujeme. Táto lehota môže byť aj kratšia napríklad:

– aaa) v prípade posielania newslettra 12 mesiacov od posledného otvorenia
– bbb) v prípade zobrazovania behaviorálnej reklamy podľa typu inzertného systému 6 mesiacov až 24 mesiacov

Ak vaše údaje spracúvame na základe plnenia zo zmluvy uzavretej s našou obchodnou spoločnosťou, budeme tieto spracúvať po dobu platnosti zmluvy a 36 mesiacov po jej ukončení.

Ak vaše údaje spracúvame na základe zákonom stanovenej povinnosti, budeme ich spracúvať po dobu ktorú určuje príslušný všeobecne záväzný právny predpis.

– ccc) v prípade účtovníctva je táto doba 120 mesiacov
– ddd) v prípade reklamácií je táto doba 24 mesiacov od reklamácie
– eee) v prípade kybernetickej bezpečnosti je táto doba 12 mesiacov

Ak vaše údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu ktorý sledujeme ako prevádzkovateľ, budeme ich spracúvať po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

– fff) v prípade kamerových systémov je táto doba 72 hodín
– ggg) v prípade posielania newslettra 12 mesiacov od posledného otvorenia
– hhh) v prípade preukazovanie, obhajovania a uplatňovania právnych nárokov do doby kým jednotlivé právne nároky nebudú premlčané v zmysle platných právnych predpisov

VAŠE PRÁVA SÚVISIACE S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV
Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravení rešpektovať a umožniť uplatnenie Vašich práv.

– aaaa) máte právo na prístupu k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť, na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania?
– bbbb) máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne, alebo sa zmenili, prosím kontaktuje nás, bezodkladne ich opravíme.
cccc) máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú zjavne nesprávne, alebo pokiaľ sú spracúvané nezákonne.
– dddd) ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas
odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
– eeee) máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte, budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
– ffff) máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, pokiaľ v tom nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ
Pre online podanie žiadosti o výkon práv dotknutej osoby môžete použite formulár v časti infocentrum.

FORMULÁR PRE PODANIE ŽIADOSTI
Vaše práva si môžete tiež uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421 902 234 634, písomne na adrese Hayden s.r.o., Račianska 88 B, 831 02 Bratislava, alebo e-mailom meditariana@gmail.com

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, ako aj o dôvodoch informovať.

Ak bude Vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnení účtovať Vám primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby. Pre tieto účely je administratívny poplatok stanovený na 10 €/ 1 úkon.

Ďakujeme, že ste si uvedené podmienky prečítali a spoločne vytvárame z internetu bezpečnejšie miesto pre naše a Vaše aktivity.